Vedtægter

Vedtægter for Smørblomsterne – Dameklub i Smørum Golfklub

§ 1 – Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Smørblomsterne, (dameklub i Smørum Golfklub) og har hjemsted i Ledøje-Smørum kommune.

Adressen er:
Hos den til enhver tid siddende formand

Foreningens formål er:

at dygtiggøre såvel gamle som nye golfspillere via matcher på såvel egen som fremmede baner i ind- og udland,
at drøfte golf- og etiketteregler og øge medlemmernes viden og interesse herom
at kombinere golfspillet med socialt samvær.
§ 2 – Forhold til hovedbestyrelsen i Smørum golfklub
Smørblomsterne er en selvstyrende enhed af Smørum Golfklub. Foreningen styres i henhold til nærværende vedtægter, som er påtegnet af formanden for forretningsudvalget i Smørum Golfklub og formanden for Smørum Golfklub.

Bestyrelsen i Smørum golfklub har ret til blandt medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer at udpege en af disse som medlem af Smørblomsternes bestyrelse. Dette skal blandt andet sikre information og koordinering af moderklubbens samlede aktiviteter.

§ 3 – Medlemskab
Alle kvindelige medlemmer af Smørum Golfklub, der er fyldt 18 år og har et officielt handicapindeks på 48 kan optages som medlemmer. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

Indmeldelse kan ske løbende, dog betales fuldt årskontingent for indeværende sæson/regnskabsår. Medlemskabet kan skriftligt opsiges til 1.oktober med 1 måneds varsel. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte et maksimum medlemsantal.

Et medlem kan i tilfælde af manglende kontingentbetaling eller ved optræden, der stiller foreningen i miskredit ekskluderes af foreningen ved en bestyrelsesafgørelse. En beslutning om eksklusion kan ankes til generalforsamlingen, som i givet fald træffer endelig afgørelse i sagen.

Bestyrelsens løbende information til og kommunikation med medlemmerne vil være baseret på e-mail/hjemmeside på Internet, samt opslag i Smørum Golfcenter. Kun undtagelsesvis vil der blive kommunikeret pr. brev, jf. § 5.

§ 4 – Hæftelse
For foreningen forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening

§ 5 – Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af november måned. Forslag fra medlemmer skal være indgivet senest 15. oktober.
Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til hvert medlem. De indkaldes med minimum 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden inkl. emner der skal behandles. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen udpeget person.
Stemmeberettiget er alle medlemmer, der ikke har skyldigt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, men et medlem kan højst disponere over 3 stemmer.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der skal på forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal der i tilfælde af kampvalg stemmes efter flg. retningslinier: Først stemmes om alle ledige poster. Valgt bliver de kandidater, der har fået flest stemmer. Ved stemmelighed gennemføres en ny afstemning mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ledige poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller når min. 25% af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldes af bestyrelsen med min. 14 dages varsel. Der føres protokol over alle generalforsamlinger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Evt.

§ 6 – Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Et af medlemmerne er jf. §2 udpeget af Smørum Golfklubs bestyrelse. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand og øvrige poster.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen disponerer i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget. Bestyrelsen kan give et medlem af bestyrelsen speciel fuldmagt til foreningens bankkonti.

Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er mindre end 5 eller et bestyrelsesmedlem fratræder i utide kan den siddende bestyrelse supplere sig selv.

§ 7 – Regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår er 1.oktober- 30.september. Første regnskabsår er fra stiftende generalforsamling 17. april 2000 til 30.september 2000. Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent, der dog skal godkendes på generalforsamlingen. Kontingentet skal inkludere matchfee for egne turneringer på hjemmebanen (Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum) og bestyrelsen er ansvarlig for, at kontingentet primært anvendes til aktiviteter for klubbens medlemmer og præmier, og at eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen. Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelsen og herefter hver den 1.oktober.

§ 8 – Opløsning
Til foreningens opløsning kræves, at medlemmer repræsenterende mindst 2/3 af alle berettigede stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer herfor. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med 2/3 flertal, uanset fremmødt antal. Ved foreningens opløsning vil eventuel formue tilfalde Smørum Golfklub.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 17. april 2000 og ændret på ordinær generalforsamling den 14. november 2001.

Dirigent: __________________________

Formand:___________________________