Turneringspropositioner

Smørblomsternes Turneringer
Senest opdateret: 17. november 2023

INDLEDNING
Turneringpropositioner afspejler, at Blomsterne anvender GOLFBOX til turneringsstyring, rangliste, handicap regulering samt tilmelding til vores turneringer.
Samtidig vil Blomsternes hjemmeside www.blomsterne.dk stadig blive anvendt til nyheder, medlemsregistrering og medlemskartotek, mails, tilmelding til spisematcher, udflugter m.v. i det omfang dette ikke kan gøres i GOLFBOX.
Medlemmerne forventes derfor at orientere sig begge steder.
Blomsterne spiller efter DGU’s regler.

Deltagere
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage. I tilfælde af turneringer med et maksimalt antal deltagere gælder ”først til mølle” – princippet.
Smørum Golfklubs regler for handicap på den konkrete bane skal overholdes.

TO SPILLESÆSONER
Blomsterne spiller sommerturneringer fra medio april til medio september og vinterturneringer fra medio september til medio april. (Bestyrelsen tilrettelægger hvert år datoer i forhold til kalenderen).
Sommerturneringer spilles om onsdagen, hvor vi har starttider  kl. 10.00, 10.10, 10.20, 10.30 og 10.40, kl. 15:00 og 15.10, kl. 16:10. 16:20, og 16:30  for 9 hulsmatcher tillige kl. 12.00, 12.10, 12.20, 17.10, 17.20, 17.30 og 17.40.
For sommerturneringer, hvor der efterfølgende er en form for beværtning, er der sammenhængende starttider, normalt med første starttid kl. 16:00 – 17:30.

Vinterturneringer spilles lørdag formiddag, hvor vi har 6 starttider: kl. 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40 og 10.50.

TILMELDING TIL TURNERINGER
Tilmelding til almindelige turneringer sker ved, at tilmelde sig turneringen i Klubturneringer i GOLFBOX. Blomsternes turneringer er benævnt Smørblomster/Blomsterne sommer/vinter. Her anvendes fanebladet Tilmelding.
Turneringen lukker ved midnat to dage inden første starttid(hhv. søndag og onsdag ved midnat) og blokerede bolde vi ikke skal benytte vil blive frigivet i GOLFBOX. Vi anbefaler, at man så vidt muligt fylder tiderne op til 4-bolde.

Der offentliggøres startliste i forbindelse med Turneringen. Mail fremsendes til deltagerne 2 dage inden turneringen spilles. Og der fremsendes en opdateret startliste dagen inden match spilles. Samtidig fremsendes link til scoreindtastning i Golfbox.

Tilmelding til udflugter mv. forgår på GOLFBOX.

Tilmelder man sig en spisematch i sidste øjeblik, må man selv undersøge med Restaurant Eagle, om det er muligt at spise med efterfølgende, hvis man ønsker det. Om vinteren bestilles mad individuelt og ikke via GOLFBOX.

Turneringslederens navn og kontaktinfo fremgår af Turneringsinfo i GOLFBOX – Klubturnering.

AFBUD TIL TURNERINGER

  • Afbud – mens turnering stadig er åben, kræver at man går ind og sletter sin tilmelding til turneringen i Golfbox.
  •  Afbud – efter turnering er lukket. Det er ikke muligt selv at slette sin tilmelding i Golfbox – mail skal fremsendes til turneringsleder og kræver betaling af gebyr – se gebyrliste på www.blomsterne.dk.
  •  Afbud – på spilledagen. Det er ikke muligt selv at slette sin tilmelding i Golfbox. Turneringsleder  gør dette når match lukkes. Kræver betaling af gebyr – se gebyrliste på www.blomsterne.dk.  Ikke et krav, men tænk på at dine medspillere vil blive glade for en sms, så de ikke står og venter på tee stedet.
  • Afbud efter turneringen er lukket kræver ALTID, at man sender en besked (mail/SMS) til turneringsleder

Manglende afbud og fremmøde på dagen til turnering. Kræver betaling af gebyr – se gebyrliste på www.blomsterne.dk

Ved afbud til en spisematch hæfter man for kurvertprisen, og man har selv ansvar for at afbestille hos Restaurant Eagle

TURNERINGSFEE OG BØDEKASSE
Der betales normalt ikke Turneringsfee, men det kan forekomme ved specielle Turneringer. Efter hver turnering afregner den enkelte til Blomsterkassen i henhold til  vores GEBYRKATALOG.

 

TURNERINGSPLANLÆGNING OG TURNERINGSLEDELSE
For hver turnering udpeger bestyrelsen en turneringsleder (se GOLFBOX / www.blomsterne.dk). Turneringslederen kan efter behov supplere sig/udskifte sig efter eget valg blandt godkendte turneringsledere.
Alle Turneringer afvikles efter disse turneringspropositioner samt de regler, der annonceres for den enkelte turnering af turneringsleder.
Turneringslederen er den øverst ansvarlige for den enkelte turnering og træffer suveræne beslutninger i henhold til reglerne.

Protester
Protester over registrerede resultater f.eks. pointgivning, resultatplacering mv. skal indgives til matchlederen (med cc til bestyrelsen) senest 1 uge efter Turneringen. Matchleder træffer beslutning herom. Ved uenighed kan protesten indbringes for bestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

 

TURNERINGEN
Turneringsform
Turneringerne spilles som hhv. 9 og 18 hullers individuelt stableford i sommer-og vinterturneringen.
Sommerturneringerne er som hovedregel tællende Turneringer i forhold til såvel rangliste som handicapregulering. Ved 9-huls turneringer reguleres kun de, som efter DGU’s regler kan reguleres på 9 huller.
Om sommeren spilles 9 huls turneringen som en særskilt turnering, der afvikles på 9 huls sløjfen. Turneringens propositioner er de samme som for 18 huls turneringen.
Månedens afslutningsmatcher og årets sommerblomst ved 9 huls turneringen vil blive afholdt sammen med 18 huls turneringen.
Til spisematcher og ved særlige Turneringer kan anvendes andre turneringformer end Stableford. Turneringsformen for den konkrete turnering fremgår af propositionerne i tilmeldingen samt af evt. nyhed om Turneringen på www.blomsterne.dk. Disse Turneringer er – med mindre det direkte fremgår af propositionerne for Turneringen – ikke tællende, ligesom der ikke opkræves til bødekassen.
Vinterturneringerne handikapreguleres følger Smørum Golklubs regler om hvornår der kan handicap reguleres.
Vinterspisematcher spilles ligesom sommerens spisematcher efter turneringslederens anvisninger.

Aflysning af tællende turnering
Turneringsleder aflyser en turnering som tællende, når et af disse forhold er gældende:
1) Mindst 25% af deltagerne har afleveret No return på grund af tordenvejr
2) Ikke alle deltagere har spillet samme bane (hvis dette skyldes anvisning fra banepersonale, reception eller klub)
3) Der er tale om ganske usædvanlige forhold der gør forholdene meget ulige for mindst 25% af deltagerne.
Vedrørende punkt 3) er det turneringslederen, der træffer den endelige beslutning på dagen, ligesom turneringslederen begrunder på GOLFBOX / www.blomsterne.dk.
Turneringen er så hverken tællende i forhold til ranglisten eller handicapregulering.

Teested
Der spilles fra rød tee såfremt turneringpropositionerne ikke angiver andet. Se også Vinterspil.

Startorden
Der startes i henhold til tidsbestillingen (eller startlisten i turneringer som anvender en sådan). Turneringsleder kan ved kontakt til deltagerne bede disse om at ændre starttidspunkter, hvis det giver en bedre spilafvikling (fx ved sammenlægning til 3/4-bolde). Såfremt Turneringsleder ønsker at ændre starten, skal deltagerne have besked i rimelig tid.

Minimum deltagerantal
Der skal mindst være 4 spillere tilmeldt en turnering, når tilmeldingsfristen udløber. Er dette ikke tilfældet skal matchleder aflyse Turneringen.
Der skal ligeledes mindst være 4 deltagere i Turneringen. Viser det sig enten ved Turneringens start eller når resultatet opgøres, at der ikke minimum er 4 tællende deltagere, er Turneringen ikke tællende til ranglisten og giver derfor ikke blomsterpoint. Matchleder skal i stedet aflyse Turneringen.

Resultat

Score skal være indberettet i Golfbox senest 1/2 time efter at sidste hul er spillet. Spiller har selv ansvar for at score er indberettet. Turneringsleder har lov til at slette spiller hvis score mangler.

Scorekort lægges i postkassen eller afleveres til turneringsleder. Eventuelle bøder indbetales til angivet Mobilbox nr. efter rundens afslutning (på dagen).
Matchleder checker indberettede resultaterne til GOLFBOX og dermed til rangliste og handicap reguleringen. Turneringsreferater lægges i nyheder på www.blomsterne.dk
Vinder er den spiller, der har opnået flest point. Ved pointlighed vinder den spiller, der har opnået flest point på de sidste 9 (6) huller. Ved fortsat pointlighed lægges de sidste 6/3/1 hul(ler) til grund. Såfremt der herefter stadig er pointlighed uddeles der to præmier.
Turneringsresultater bliver offentliggjort på GOLFBOX og på www.blomsterne.dk snarest muligt.

Ranglisten – Order of Merits
Ranglisten findes i GOLFBOX (Klubturnering – Order of Merits – vælg Sommerblomst 201x). Eller på www.blomsterne.dk . I Ranglisten giver en første plads 12 point, 2. pladsen 10 point, 3. pladsen 9 point osv. ned til 1 point. Spillere som har fået samme antal Stableford point får også samme antal blomsterpoint – fx hvis 3 spillere deler en tredjeplads, deles summen af point (9+8+7) med tre, så alle 3 får 8 point. Der gives ikke mindre end 1 point.

Præmier
For almindelige Turneringer i sommersæson uddeles 1.- 3. præmier.  Præmier udleveres normalt i forbindelse med sidste turnering i måneden for både 18 og 9 huls turneringen.
Præmier uddeles i henhold til antal deltagere (med resultat). Der uddeles en præmie pr. påbegyndt 8 deltagere (1-8 deltagere = 1 præmie,9-16 deltagere = 2 præmier og +17 deltager = 3 præmier.

For almindelige Turneringer om vinteren uddeles 1. – 3 præmier Præmier uddeles i henhold til antal deltager (med resultat). Der uddeles en præmie pr. påbegyndt 12 deltager (1 – 12 deltagere = 1 præmier, 13 – 24 deltager = 2 præmier og + 25 deltagere = 3 præmier).

For at få præmie fra en speciel match, nærmest hullet etc. skal man være til stede, ellers vil præmien gå videre til den næste. Efter hver spisematch indsættes præmier til medlemmer som har vundet siden sidste spisematch på deres konto hos JOS Golf.

Årets Sommerblomst / Vinterblomst
Vinderne af sommersæsonen bliver årets Sommerblomster for både 9 og 18 huls turneringen, og findes på baggrund af de 6 bedste resultater. Vinderen af vintersæsonen bliver Vinterblomst og findes på baggrund af de 6 bedste resultater.
Ved pointlighed mellem to eller flere spillere, vinder spilleren med flest 1. pladser i hele sæsonen. Er der stadig lighed vinder spilleren med det laveste handicap ved sæsonens afslutning.
Der er præmie og vandrepokal til nr. 1 i 18 huls sommerblomst turneringen. Der er præmie til nr. 1 i 9 huls sommerturneringen.
Der er en 1. præmie til årets Vinterblomst og sæsonen afsluttes med præmieoverrækkelse i forbindelse med årets fødselsdagsmatch.

Særligt om Vinterspil
Når Smørum Golfklub går over til vinterspil følges de af golfklubben annoncerede regler omkring vognforbud, vinterteesteder, evt. vintergreen, muligheden for at lægge op på fairway og evt. tvungen anvendelse af slagmåtte på fairways og i semirough.
Spilles til vintergreen gælder, at bolden er givet, når den ligger inden for en køllelængde af hullet – husk at tælle dette slag med.
Aflysning af en vinterturnering, fordi banen er lukket, sker automatisk, såfremt banen ikke er åben senest kl. 10. Matchleder kan aflyse Turneringen på et tidligere tidspunkt, såfremt banen pga. vejrlig eller lign. ikke forventes åbnet.

REGULERING AF HANDICAP
Da Blomsterne som hovedregel spiller tællende turneringer foregår handicap regulering efter DGU’s regler i regi af Smørum Golfklub.
Den enkelte spillers aktuelle handicap findes i GOLFBOX.
Det er det enkelte medlems ansvar, at der spilles til det rigtige handicap i en blomsterturnering.
Spiller man til et handicap, der giver flere slag end det korrekte, medfører det diskvalificering jf. regel 6.2b i DGU reglerne.
Så længe Blomsterne fører medlemskartotek på hjemmesiden www.Blomsterne.dk, bedes det enkelte medlem vedligeholde sit 18-huls handicap på medlemssiden.